+94812223684

priormajor@gmail.com

+94812223684

priormajor@gmail.com

Blog Detail

දේව කැඳවීම් දිනය – ශු. ස්නාවක ජුවාම් මුනි දේවස්ථානය, නාගොඩ.

නාගොඩ ශු. ස්නාවක ජුවාම් මුනි දේවස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන ලද “දේව කැඳවීම් දිනය” සඳහා එක්වූ අප නිකායේ පියතුමන්ලා සහ සහෝදරතුමන්ලා විසින් අප නිකාය සඳහා වෙන්කළ කුටියෙහි සිට අප නිකාය පිළිබඳ දු දරුවන් හට පහදා දෙන අවස්ථා කිහිපයක්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *